Algemene voorwaarden

Prijsbepaling:
Bij onze prijsvorming zijn wij uitgegaan van bruto m2.
Alle prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW.

Geldigheid:
Prijzen op de offerte zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening.
Na deze datum zullen alle prijsstijgingen in materiaal en lonen worden doorberekend.

Daggelduren / wachturen:
Eventuele daggeld-/wachturen worden verrekend á € 50,00 per man / uur.

Gegevens:
De offerte is gebaseerd op de door u ter beschikking gestelde gegevens, waarvoor u instaat dat deze correct zijn aangeleverd.

Voorbereiding:
Hoogtematen kunnen door ons minimaal 2 weken voor start uitvoering worden ingemeten op de afgewerkte vloer.
Werktekeningen worden minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden kosteloos door u aan ons ter beschikking gesteld.

Uitvoering:
Het pand wordt in ongebruikte/onbewoonde staat verbouwd.
Onze werkzaamheden kunnen in één doorgaande bewerking worden uitgevoerd.
Wanden kunnen worden gebouwd op een afgewerkte vloer.
Eventueel leidingwerk in de afwerkvloer en/of wanden dient duidelijk aangegeven te zijn, zodat wij deze niet kunnen beschadigen.

U zorgt ervoor dat bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden het pand voldoet aan de voorschriften die beschreven staan in bijgevoegde link: 33-verwerkingsvoorschrift-monteren-wanden-en-plafonds-met-gipskartonplaten-en-gipsvezelplaten.pdf (noa.nl)

Achterhout en sparingen
Sparingen voor het achterhout en elektra in de Metal Stud wanden en plafonds dienen door de installateur afgetekend te worden.

Start bouw, planning en oplevering:
Montage start na ontvangst van de getekende schriftelijke opdracht en uitsluitend indien er aan alle condities voldaan is. Overige relevante gegevens dienen altijd vooraf bij ons bekend te zijn.
Wij hebben recht op een termijnverlenging als er vertraging wordt opgelopen door: onvoorzien meerwerk, omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en als er niet voldaan wordt aan de bouwcondities. Hieruit voortvloeiende kosten zullen aan u doorberekend worden.

Transport
De vrachtwagens waarmee de materialen worden aangevoerd dienen de bouwplaats goed te kunnen bereiken (denk hierbij aan goed onderhouden bouwwegen/bestratingen zonder obstakels te hoeven verwijderen).
In de buitengevels dient, per verdieping, een sparing te zijn vrij van steigermateriaal en doeken. Hierdoor kunnen de materialen getransporteerd worden. Deze sparingen dienen een minimale doorgang te hebben van 1200mm (plaatmaterialen).
Eventuele parkeerkosten op locatie komen voor rekening van de opdrachtgever.

Meer- en minderwerk
Wij hebben recht op meerwerk als dit mondeling of schriftelijk afgesproken is, maar ook als er leveringen (diensten/goederen) dienen plaats te vinden die niet specifiek genoemd worden in deze offerte.

Algemene voorwaarden:
Voor zover niet anders vermeld zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Voor uitgebreide aanvullende voorwaarden verwijzen wij u naar:
algemene-consumentenvoorwaarden-voor-het-afbouwbedrijf-in-nederland.pdf (noa.nl)
Eventuele door u genoemde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Overige voorwaarden:
Jellema Projecten heeft het recht om zelf een merkenkeuze te maken die past binnen het bestek.

Oplevering:
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen op u (uit welke hoofde dan ook).
Indien een termijn bon door u is ondertekend, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

Aansprakelijkheid:
Jellema Projecten is nooit aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp van het werk, ook niet als er eventueel alternatieven/aanvullingen toegepast worden die door Jellema Projecten voorgesteld zijn. Deze zullen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn.

Neem contact met ons op

0342 - 45 09 15
info@jellema-projecten.nl